Nhân sự

Nhân sự Phòng Cơ sở vật chất

Trưởng phòng - GVC
ThS. Hoàng Việt Hậu
Email
hauhv@dlu.edu.vn
Phó Trưởng phòng - GVC
ThS. Phan Văn Nghĩa
Email
nghiapv@dlu.edu.vn
Chuyên viên
Huỳnh Văn Tâm
Email
tamhv@dlu.edu.vn
Chuyên viên
Vương Tuấn An
Email
anvt@dlu.edu.vn
Chuyên viên
Phạm Thị Khánh Nhung
Email
nhungptk@dlu.edu.vn

Các tin khác