Thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015

17 tháng 10, 2015

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-ĐHĐL/CSVC ngày 15 tháng 10 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015; Nay, Phòng Cơ sở Vật chất xin thông báo nội dung và kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015 như sau:
Top