Kế hoạch xây dựng đề án mở ngành đào tạo của trường Đại học Đà Lạt

1. Các căn cứ để xây dựng đề án mở ngành Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với […]